0

Giới thiệu

Trung tâm Phát triển công nghệ và Vật liệu xây dựng là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng được thành lập ngày 10 tháng 7 năm 2007. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số đăng ký A-701. Giấy đăng ký thuế tổ chức khoa học và công nghệ, mã số doanh nghiệp 0100408233-009. 

Quyết định số 976/QĐ-VKH ngày 10 tháng 07 năm 2007 của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng

Trung tâm Phát triển công nghệ và Vật liệu xây dựng có chức năng và nhiệm vụ như sau:

  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ, biên soạn quy chuẩn, tiêu chuẩn;
  • Phục vụ công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành xây dựng và tại các công trình quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia;
  • Tư vấn xây dựng; Lập dự án đầu tư; Thiết kế, thẩm tra thiết kế và dự toán công trình xây dựng; Tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, giám sát chất lượng xây lắp công trình;
  • Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng; Xác định nguyên nhân, thiết kế sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật; 
  • Chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn trong lĩnh vực xây dựng;
  • Thi công xây dựng mới; Sửa chữa, cải tạo công trình; trùng tu, bảo tồn công trình di tích, công trình kiến trúc cổ.
  • Tổ chức sản xuất, đầu tư kinh doanh các loại sản phẩm vật liệu, hóa phẩm, nguyên liệu xây dựng.
  • Phòng LAS-XD 1494 trực thuộc Trung tâm có nhiệm vụ: Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, vật liệu xây dựng và công trình xây dựng, Kiểm định chất lượng thi công xây dựng.