0

Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13

Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2013. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 và thay thế Luật Khoa học và công nghệ số 21/2000/QH10.

Dowload: 29.pdf (2955545 Byte)